מדיניות פרטיות

שימוש באתר ומסירת מידע
משרד רויזר-טוני ושות' מייחסים חשיבות רבה בשמירה של פרטיות המשתמש, ולכן חשוב לנו לשתף אותו באופן שבו מטפל משרדנו במידע שנאסף אודותיו (האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד).
משרדנו עשוי לאסוף מידע אישי על משתמש, כגון: כתובת ה-IP של המחשב, היסטורית הגלישה של המשתמש שעה שהוא משתמש באתר, עמודים או תכנים בהם המשתמש צפה; וכן פרטים אישיים אותם מוסר המשתמש למשרד, במידה שיבקש להירשם לניוזלטר או במסגרת בקשתו ליצירת קשר, כגון שם, כתובת אי-מייל ומספר טלפון.
השימוש במידע יעשה בהתאם לכל דין ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו, למטרות המפורטות להלן: ליצירת קשר עם המשתמש; במידה ונרשמת, לשליחה של ניוזלטרים, עדכונים ותכנים שיווקיים לכתובת המייל שנמסרה לנו; לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, מחקר, שיפור התכנים באתר ושיפור השירות. המשתמש לא מחויב למסור למשרדנו את המידע אודותיו, ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו בלבד. אולם, ככל שלא ימסור מידע כאמור, ייתכן שלא נוכל לספק לך חלק מהשירותים.
משתמש אשר מסר פרטים למשרד בעת השימוש באתר מסכים לכך שיישלחו אליו מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אמצעי התקשרות אחרים הצעות ו/או מידע בדבר פעילויות המשרד והאתר, בין על ידי המשרד והאתר ובין על ידי צדדי ג', כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. כמובן שבכל עת יוכל כל משתמש לבקש להסיר את נתוניו ובהתאם יפסיק המשתמש לקבל מידע כאמור וזאת באמצעות הקלקה על הקישור להסרה מרשימת התפוצה שמופיעה בתחתית ההודעות שנשלחו אליו.
מלבד המפורט במדיניות פרטיות זו, משרדנו לא יחשוף את המידע האישי של המשתמש לצרכי שיווק ומסחר.

‎‎‏‏
לצורך מה נעשה שימוש במידע אישי
• להפעיל את אתר המשרד ולספק לך את השירותים.
• ליצור קשר עם המשתמש לצרכים תפעוליים.
• לתת מענה לשאלות המשתמש, בקשותיו ו/או תלונותיו.
• לשלוח למשתמש חומרים שיווקיים, בכפוף להסכמתו.
• לנתח ולשפר את השירותים, כמו גם כדי להציע שירותים חדשים.
• לקיים פעילויות התומכות בהצעה ובאספקה של השירותים של משרדנו.
• לנתח את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים של משרדנו.
• להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים שלנו ושל צדדים שלישיים, לרבות פתיחה בהליכים משפטיים או התגוננות מפניהם.
• לקיים את החובות החוקיות או הרגולטורית שלנו.

מסירת מידע לגורמים נוספים
משרדנו לא יעביר מידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים, למעט במקרים המפורטים להלן:
• בהסכמת המשתמש ו/או בהנחייתו;
• לצדדים שלישיים המספקים למשרדנו שירותים הקשורים במתן שירותי המשרד, לרבות לצורך מחקר, ניתוח הרגלי גלישה, סטטיסטיקה וכן לצרכי פרסום, שיווק, שיפור השירות באתר ושימושים עסקיים דומים;
• במידה שיתקבל צו למסירת פרטי המשתמש מכל רשות המוסמכת לכך או אם יעמוד המשרד בפני הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בשל שימוש שביצע משתמש באתר משרדנו או במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין המשרד או מי מטעמו.
• במידה שהמשתמש עושה שימוש בקישורים וההפניות לאתרים אחרים (ככל שקיימים) המופיעים באתר. השימוש במידע הנמסר בקישורים אלו כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים ו/או צדדים שלישיים אלו ולא למדיניות הפרטיות של המשרד ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר כי למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מידע כאמור להלן שיהיה לצדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן. כן מובהר בזאת כי המשרד אינו אחראי בכל סוג של אחריות ביחס למסירת מידע על ידי המשתמש לצדדים שלישיים כלשהם. מסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמש בלבד.
• בכל שימוש באתר המשרד המשתמש מסכים להעברת המידע, בכל דרך שהיא, לגורמים שלישיים כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר
ככל שהמשתמש ייתן הסכמתו, ניצור עמו קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או מסרון ו/או כל אמצעי אחר, ונשלח לו חומרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת.
הסכמתך לקבלת דיוור, תהווה גם הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים ועדכונים שונים מאת משרדנו.
בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עמנו על ידי: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: office@rtco.co.il; ו/או (2) פניה בכתב בכתובת: ויצמן 2, אמות השקעות, קומה 24, תל-אביב, ואז ייחדל משרדנו מפניות אליך לצורך משלוח חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים כאמור לעיל, אולם פרטיך עשויים לשמש אותנו למטרות אחרות כמפורט במדיניות זו.
העברת מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל
משרדנו עשוי להעביר מידע אודות המשתמש אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ולאחסן אותו במדינות אחרות, שבהן חוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים במדינת ישראל. במקרים כאלו, אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח כי המידע האישי אודותיך יוגן כראוי.

Cookies
משרדנו או מי מטעמו משתמש בטכנולוגיות שונות לאיסוף מידע כאשר אתה מתקשר עם האתר, כגון "Cookies". מדובר בקבצי מעקב שנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש (ובציוד האחר שהוא עושה בו שימוש לצורך גלישה באתר) שבעת ביקור המשתמש בדפים מקוונים מסוימים, עוקבים אחר פעילותו בהם, מתעדים את העדפותיו ומאפשרים לאתר להיות תואם יותר לצרכיו לצורך מתן חוויה טובה ומותאמת אישית יותר עבורו.
באפשרות המשתמש לשנות את הגדרות הפרטיות בדפדפן בו הוא עושה שימוש כדי למחוק את קבצי ה-"Cookie" הקיימים במחשבו, למנוע את היווצרותם או ליצור אפשרות של אישור מראש ליצירתם. בחירת המשתמש שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטלם, תפחית מיכולתו ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.

אבטחת מידע
הגם שיישום מערכות ונהלים לאבטחת מידע אינו מהווה ביטחון מוחלט, משרדנו עושה כמיטב יכולתו על מנת להגן על שלמות המידע של המשתמש המתקבל באתר ושמירתו בסודיות. לכן, חשוב לנו לציין שמשרדנו לא יכול להתחייב שכל מידע שיועבר אליו מהמשתמש יהיה מוגן.
קישורים לאתרים אחרים
אתר משרדנו עשוי לכלול קישורים לאתרים או יישומים שונים באינטרנט אשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה, ואתרים או יישומים אלו עשויים להפנות לאתר משרדנו. אין באפשרות משרדנו לשלוט על אתרים ו/או יישומים כאמור, ובכלל זה על האופן שבו הם אוספים מידע אישי אודות המשתמש ועושים בו שימוש, ולכן אנו לא נושאים בכל אחריות ביחס למדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים שלהם.
לפיכך, מוצע אפוא למשתמש, בכל עת בה הוא עושה שימוש באתרים שונים, לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו לפני השימוש בהם וכן לפני מסירת כל מידע אישי אודותיו בהם.

זכות עיון במידע
המשתמש זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי המשרד אודותיו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. משרדנו לא יהא אחראי למידע אשר מצוי אצל צדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשרד בקשר לכך.
אם הנך מעוניין לתקן או למחוק את המדע אודותיך מרישומי המשרד, אנא פנה אלינו ב-office@rtco.co.il בצירוף דרישתך.

שינויים במדיניות הפרטיות
משרדנו רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ואנו רואים בהמשך פעילות המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות זו כהסכמה שלו לכך שהשינויים מחייבים את המשתמש.

מדיניות פרטיות זו מעודכנת ליום 15.12.2022.