חובת ההתנהגות החלה על נושאי משרה ובעלי שליטה

חובת הזהירות – כתנאי לכהונה בתור נושא משרה, על המועמד להיות בעל מיומנויות סבירות למילוי תפקידו בחברה. כל חברה בהתאם למאפייניה. חובת הזהירות החלה על נושא משרה משמיעה אך ורק "חובה תהליכית" שעניינה קבלת החלטות על בסיס מידע מהותי שסביר לאספו בנסיבות העניין ותוטל רק במקרים קיצוניים של רשלנות רבתי. חובת הזהירות התפתחה כענף של […]